Opłaty dla sześciolatków

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami przypominamy, że od 1 stycznia 2017 roku zniesiona została możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego.

Ma to związek z tym, że 6-letnie dzieci uczęszczające do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego objęte zostały subwencją oświatową.

Rodzice dziecka 6-letniego, które korzysta z wychowania przedszkolnego, są zwolnieni  z opłat za pobyt w czasie przekraczającym wymiar gwarantowanego bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalonym przez organ prowadzący.

Przed 1 stycznia 2018 r. kwestię tę regulowały przepisy ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którymi:

  • art. 14 ust. 5 pkt 1: „Rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5”.
  • art. 14 ust. 5a: „Opłaty, o których mowa w ust. 5, są pobierane do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat”.

Obecnie kwestia ta jest uregulowana w art. 52 ust 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, który stanowi, że: „Rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie  z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat”.

Jeżeli dziecko kończy 6 lat w lutym 2018 r., a jest jeszcze w grupie 5-latków i nie realizuje rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego – przedszkole pobiera opłaty za pobyt w godzinach wykraczających poza ustalony czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Od 1 września 2018 r. dziecko to będzie realizowało roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne, a rodzice będą uiszczali wyłącznie opłaty za jego wyżywienie.

W przypadku dziecka, które skończy 6 lat w listopadzie 2018 r., ale już od 1 września realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, opłat za pobyt nie pobiera się począwszy od 1 września 2018 r.