Przyprowadzanie i odbiór dzieci

PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECI
OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 20 W SZCZECINIE

 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA DZIECI

 1. Dzieci należy przyprowadzać do przedszkola do godziny 8:30.
 2. Potrzebę późniejszego przyprowadzenia dziecka do przedszkola należy zgłosić w administracji lub nauczycielce w grupie dzień wcześniej lub e-mailowo (telefonicznie) w tym samym dniu, ale nie później niż do godziny 9:00.
 3. Rodzice lub opiekunowie przyprowadzając dziecko do przedszkola mają obowiązek przekazać je pod opiekę nauczycielki.
 4. Niedopuszczalne jest pozostawienie dziecka samego pod przedszkolem czy też w szatni.
 5. Za dzieci pozostawione bez opieki na terenie przedszkola, nie przekazane pod opiekę nauczycielce, przedszkole nie odpowiada.
 6. Dziecko przyprowadzane do przedszkola powinno być zdrowe.
 7. W trosce o zdrowie innych dzieci, w wypadku podejrzeń nauczycielki o chorobie dziecka (gorączka, kaszel, katar, wysypka lub inne ) nauczyciel ma prawo odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola .
 8. Jeżeli w czasie pobytu w przedszkolu dziecko poczuje się źle nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym fakcie rodzica / prawnego opiekuna.

 

PROCEDURA ODBIORU DZIECKA

 1. Dzieci są odbierane z przedszkola przez swoich rodziców lub prawnych opiekunów.
 2. Fakt odbierania dziecka z przedszkola, szczególnie gdy odbywa się to z ogrodu przedszkolnego, rodzice powinni zwyczajowo zaakcentować, tak aby nauczyciel odpowiedzialny za dziecko wiedział, że zostało ono odebrane.
 3. Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci w sezonie wiosenno-letnim, gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym po południu z nauczycielem grupy, rodzice dzieci odebranych winni opuścić teren ogrodu przedszkolnego lub przejść w miejsce, gdzie nie ma dzieci pozostających jeszcze pod opieką nauczycieli.
 4. Rodzice lub prawni opiekunowie mogą upoważnić do odbioru dziecka z przedszkola inne osoby pełnoletnie.
 5. Osoba niepełnoletnia nie może odbierać dziecka z przedszkola.
 6. Rodzice lub prawni opiekunowie podpisując upoważnienie dla innej osoby biorą pełną odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo dziecka w czasie powrotu do domu z upoważnioną osobą.
 7. W przypadkach konieczności odebrania dziecka przez osobę nieletnią rodzice wyrażają na piśmie zgodę opatrzoną stwierdzeniem, iż ponoszą pełną i całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i życie nieletnich podczas powrotu do domu.
 8. Upoważnienia dokonuje się pisemnie na druku, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej procedury i musi być ono podpisane przez oboje rodziców.
 9. Druki upoważnień wydaje nauczyciel-wychowawca grupy, do której uczęszcza dziecko lub można pobrać go ze strony internetowej przedszkola, w zakładce „Pliki do pobrania”
 10. Upoważnienie ważne jest przez jeden rok szkolny.
 11. Upoważnienia przechowuje nauczyciel w dokumentacji grupy i zgodnie z zasadami RODO.
 12. Na telefoniczną prośbę rodzica osobie bez pisemnego upoważnienia dziecko nie może być wydane.
 13. W razie jednorazowej sytuacji zmuszającej rodziców do odebrania dziecka przez inną osobę niż wskazana w upoważnieniu, rodzic powinien zgłosić ten fakt rano nauczycielce w grupie wraz z pisemnym upoważnieniem dla tej osoby do odbioru w danym dniu.
 14. Na prośbę nauczyciela osoba odbierająca dziecko z przedszkola powinna okazać potwierdzający jej tożsamość dokument ze zdjęciem.
 15. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 16. Rodzice lub prawni opiekunowie mają obowiązek odebrania dziecka z przedszkola najpóźniej do czasu funkcjonowania placówki tj. do godz.16:30.
 17. W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola w godzinach funkcjonowania placówki nauczyciel odpowiedzialny za dziecko zobowiązany jest do zorganizowania odbioru dziecka przez inną upoważnioną osobę poprzez:
  a) kontakt telefoniczny z rodzicami;
  b) kontakt telefoniczny z inną upoważnioną osobą;
  c) przekazanie informacji na policję.
 18. Do czasu odebrania dziecka przez rodziców, inną upoważnioną osobę lub policję nauczyciel nie może wyjść z dzieckiem poza teren przedszkola, ani pozostawić dziecka pod opieką innej nieupoważnionej osoby.