header image
 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletyn informacyjny Przedszkola Publicznego nr 20 w Szczecinie

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 20 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn informacyjny Przedszkola Publicznego nr 20 w Szczecinie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 20.
 • E-mail: pp20@miasto.szczecin.pl
 • Telefon: 91 4871412

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 20
 • Adres: ul. Wieniawskiego 17
  71- 130 Szczecin
 • E-mail: pp20@miasto.szczecin.pl
 • Telefon: 914871412

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Publiczne Nr 20 w Szczecinie mieści się w budynku, który powstał w latach 50. Jest to budynek wolnostojący dwukondygnacyjny, nie dostosowany, dla osób niepełnosprawnych.   W budynku nie ma mozliwości wjazdu na wózku inwalidzkim z powodu wąskich wejść. Na piętro prowadzą liczne wąskie schody, które uniemożliwiają zamontowanie platform lub podjazdów. Łazienki i toalety nie mają zabezpieczeń i uchwytów dla osób niepełnosprawnych.