header image
 

Regulamin korzystania z placu zabaw

Regulamin

korzystania z placu zabaw należącego

do Przedszkola Publicznego Nr 20

w Szczecinie

1.    Plac zabaw służy tylko i wyłącznie dzieciom Przedszkola Publicznego Nr 20 do czasu przebywania w przedszkolu (do chwili odebrania go przez rodziców).

2.    Plac zabaw należy codziennie rano sprawdzać, ewentualnie porządkować — odpowiedzialny jest pracownik zajmujący się porządkiem w obejściu przedszkola. 

3.    Na teren placu zabaw dzieci wychodzą tylko pod opieką nauczyciela. 

4.    Nauczyciele sprawujący opiekę nad dziećmi podczas zabaw znajdują się w każdej części placu. 

5.    Na plac przedszkolny może być wynoszony sprzęt sportowy i inne przybory do zabawy będące własnością placówki. 

6.    Nauczyciele mają obowiązek dbania o wynoszony sprzęt i bezwzględnie go schować po zakończonym użytkowaniu. 

7.    Dzieci mają prawo korzystać z każdego sprzętu i przyboru tylko pod nadzorem nauczyciela. 

8.    Zabawa na zjeżdżalni i przeplotni może odbywać się tylko przy udziale nauczyciela. 

Zabrania się dzieciom samodzielnego korzystania ze zjeżdżalni i przeplotni.

9.    Każdy uszkodzony sprzęt należy eliminować i zgłosić dyrektorowi placówki i osobie za niego odpowiedzialnej.

 Zabrania się dzieciom korzystania z uszkodzonego sprzętu.

 10.  Zabrania się na terenie placu rzucania papierów, wszelkich opakowań i odpadów, wpuszczania psów i kotów. 

11.  Wszyscy pracownicy przedszkola mają obowiązek dbać o kwiaty i rośliny znajdujące się na terenie placu przedszkolnego oraz zgłaszać dyrektorowi wszelkie uszkodzenia.

12.  Każdy rodzic/ opiekun dziecka ponosi całkowitą odpowiedzialność za swoje dziecko, które zostało odebrane przez niego z przedszkola a pozostaje nadal na placu zabaw.

Regulamin obowiązuje od dnia ..01.09.2009r…..

Zatwierdzony został przez Radę Pedagogiczną w dniu ..31.08.2009r…

                                                                               Dyrektor PP 20

                                                                                                    mgr Danuta Bielawiec 

 

Drodzy Rodzice

         Plac zabaw należący do Przedszkola Publicznego Nr 20

 ma służyć nam wszystkim przez wiele lat.

Dbajmy wszyscy o huśtawki i kwiatek na ziemi,

Niech się w pięknych kolorach przyroda mieni

Nasz plac, to traw zielone łąki

dla nas tutaj śpiewają pięknie skowronki.

Pomóżmy przetrwać naszej przyrodzie,

O ekologię dbajmy wszyscy na co dzień.

•••

Kierujemy wielką  prośbą do Was drodzy Rodzice,

o zwrócenie uwagi na swoje dzieci odebrane z przedszkola,

o dbanie i poszanowanie roślin oraz sprzętu przedszkolnego.

Za wasze dzieci My- nauczyciele, odpowiadamy nie mało

by Waszym dzieciom w przedszkolu  nic złego się nie stało.

DZIĘKUJEMY ZA WYROZUMIAŁOŚĆ .