header image
 

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny zgodny z art. 13 ust. 1 RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Nr 20 w Szczecinie.  Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Wieniawskiego 17 Szczecin, e-mailowo: pp20@miasto.szczecin.pl

Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Joanna Litwin, z którą można się skontaktować telefonicznie: 48918522093, e-mailowo: iod@spnt.pl

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

  • art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności dziecka, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, korzystania z e-usług […], żywienia dzieci, korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zawarcia umowy ubezpieczenia NNW;
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59) takich, jak prowadzenie ewidencji dzieci na potrzeby procesów nauczania, realizacja procesu nauczania, prowadzenie dziennika grupy, prowadzenie zadań z zakresu opieki pielęgniarskiej, żywienie dzieci, prowadzenie zajęć dodatkowych, realizacja zadań z zakresu BHP;
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez placówkę, w tym w związku ze stosowaniem monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, pracowników i mienia placówki, prowadzeniem prac konserwatorskich i napraw infrastruktury informatycznej;
  • art. 9 ust. 2 lit. h RODO, prowadzenia ewidencji dzieci na potrzeby procesów nauczania, realizacji procesu nauczania, realizacji zadań z zakresu BHP.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są: pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki lub do czasu wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu, a w każdym razie przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez placówkę.

Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w celu uczęszczania dziecka do placówki są Państwo zobowiązani do podania danych.

Niepodanie danych skutkuje niemożnością realizowania zadań przez placówkę względem dziecka.

Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację głównych zadań przez placówkę względem dziecka.

 

Zapoznaj się z naszą Polityką Cookies.